كلمه «استاديوم» از كلمه يوناني «stadion» مشتق شده كه پيش از هر چيز به واحد قديمي طول اشاره داشت كه بر حسب شرايطِ محلي بين 177 و 192 متر متغير بود. مفهوم اين اصطلاح تا زمین بازی كلي مسابقات نيز بسط يافت، يعني زمين مسابقه همراه با ردیف هاي تماشاچيان در اطراف آن. در آن زمان يونانيان اصطلاح «stadion» را به تمام زمينهاي ورزشي كه به شكل مربع مستطيلهاي كشيده با امتدادهاي نيم دايره بودند اطلاق كرده و بعدها از اين واژه براي اشاره به زمین بازی ساير انواع وقايع ورزشي استفاده ميكردند(يك واحد طول = يك ) stadion) (Nixdorf,Stefan,2007)).

 

رساله استادیوم فوتبال doc - pdf - طرح استادیوم فوتبال - رساله مجموعه ورزشی
رساله استادیوم فوتبال doc – pdf – طرح استادیوم فوتبال – رساله مجموعه ورزشی dwg

.
زمین بازی
واژه زمین بازی (معادل واژه انگليسي arena كه از واژهاي لاتين به معناي «شن» مشتق شده) در اصل به «محل نبرد پوشيده شده از شن در آمفي تئاتر، زمین ورزشی يا استاديوم» اطلاق مي شود.
اين فضا محل برگزاري رقابتهاي ورزشي و رويدادهاي فرهنگي است. امروزه اين واژه نه تنها به محل انجام آن فعاليت بلكه به كل ساختار معماري اطراف آن اشاره دارد.
بايد توجه داشت كه استاديوم از زمانهاي دور با تمام مشكلات تكنولوژيك كه برپايي اين ساختمانهاي عظيم نظير استاديوم المپيك در يونان و كلوزئوم در شهر رم ايتاليا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترين كار عظيم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند.
در قرن گذشته هم جامعه بشري چنين نيازي را حتي در زمان جنگ جهاني دوم انكار نكرد. در زمان جنگ جهاني دوم و در جريان فاجعهاي كه هم در اروپا با آن درگير بود، بازسازي استاديوم برلين از طرف مردم آلمان و جهان مورد استقبال قرار گرفت. به علت همين احساس نياز، دولتها در طول تاريخ هزينه سنگين ساخت چنين استاديومهايي را پذيرفتهاند هرچند امروزه بازگشت سرمايه و سود آن روندي چندين ساله دارد اما چون برپايي استاديومها جزئي از الزامات فرهنگي جامعه است متخصصان براي اين مشكل نيز راهحلهاي مفيدي يافتهاند كه اگر بازگشت سرمايه صددرصد نباشد لااقل مقدار مناسبي از آن جبران گردد (Nixdorf,Stefan,2007).

 

.

[purchase_link id=”5656″ style=”button” color=”green” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت”]

.

فهرست رساله استادیوم فوتبال ( رساله پایان نامه معماری )

.
بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
1-1- تعريف استاديوم 1
1-2- تاريخچه ساخت استاديوم 1
1-3- تاريخچه ساخت استاديوم 1
1-2-1- استاديوم 1
1- 2 – 2- دسته بنديهاي تاريخي 2
-3-1نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه (اچ . او . کی) 3
1-3-1- استاديوم هاي نسل اول 4
1-3-2- استاديوم هاي نسل دوم: تأثير تلويزيون 4
1-3-3- استاديوم هاي نسل سوم: استاديوم هاي خانوادگي 5
1-3-4 – استاديوم هاي نسل چهارم: تعهد جمعي و رسانه ها 5
1-3-5- استاديوم هاي نسل پنجم: بازسازي شهري 5

.

1-2- فصل دوم : بررسی محیط پیرامون
1-2-1- مقدمه 8
1-2-2- چکیده 9
1-2-3- واژه هاي كليدي 9
1-2-4- شناخت ویژگیهای منطقه 10
1-2-4-1- موقعيت استان همدان [حوزه كلان ] 10
1-2-4-2- موقعيت شهرستان ملاير 11
1-2-5- بررسي و تعيين ويژگي هاي اقليمي منطقه 11
1-2-5-1- آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
1-2-6- عناصر اقليمي 12

1-3- فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
1-3-1- مشخصات كالبدي 16
1-3-1-1- ابعاد و اندازهها 16
1-3-1-2- روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
1-3-1-3-تعیین جهت قرارگیری زمین 18
1-3-1-3- تجهیزات مورد نیاز مسابقات فوتبال 18
1-3- 1- 4 – امکانات زمین بازی جهت مسابقات دو میدانی 19
1-3-1- 5 – ایمنی زمین بازی 20
1-3-1- 6 – اندازه نیمکتها 31
1-3-1- 7 – محلهای ایستادن 31
1-3-1- 7 – 1- ابعاد جایگاه تماشاگران ایستاده 32
1-3-1- 7 – 2- انواع جایگاه های ایستادن 32
1-3-1- 7 – 3-آرایش جایگاه تماشاگران ایستاده 32
1-3-1- 8 – آسایش تماشاگران 32
1-3-1- 9 – جایگاه معلولین 33
1-3-2- دسترسی ها 35
1-3-3- تجهیزات 35
1-3-4- نقشه (پلان) زمین استادیوم 36
1-3-5- فضای بازیکنان و اتاق رختکن 37
1-3-5- 1- فضای بازیکنان 38
1-3-5- 2- اتاق تعویض تیم ها 38
1-3-5- 3- حوضچه های مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39
1-3-5- 4- اتاق مخصوص ماساژ 39
1-3-5- 5- اتاق تعویض مربیان تیم 39
1-3-5- 6- اتاق داوران برحسب قوانین فیـفا 40
1-3-5- 7- فضای آزمایش مواد مخدر 41
1-3-5- 8- مراقبت های پزشکی 42
1-3-5- 9- فضـای گـرم کـردن 42
1-3-5- 10- نیمکت بازیکنان 43
1-3-5- 11- فضای تعویض نمایندگان رسمی 44
1-3-6- فضاهای مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذیرایی از مهمانان سازمانها 45
1-3-6- 1- استراحتگاههای متعلق به اشخاص مهم 45
1-3-6- 2- فضای پذیرایی 45
1-3-6- 3- سالن استراحت 46
1-3-6- 4- کرسی های اجرایی 46
1-3-6- 5- لژ و فضاهای ویژه مخصوص اشخاص مهم 47
1-3 – 7- ارتفاعها 48
1-3-8- تسهیلات رسانه ها (امکانات و فضاهای کاری رسانه ها و مطبوعات) 49
1-3- 8 – 1- فضاهای مربوط به عملکرد رسانه ها 49
1-3- 8 – 2- موقعیت فضاهای مربوط به رسانه ها 50
1-3- 8 – 3- موقـعیتهـای مفسرین 51
1-3- 8 – 4- مکان و تجهیزات 51
1-3- 8 – 5- فضـای کنترل مفسرین 52
1-3- 8 – 6- نیمکتهای گزارشگران تلویزیون 53
1-3- 8 – 7- عکاسان 53
1-3- 8 – 8- روزنامه نگاران 54
1-3- 8 – 9- منطقه مختلط 55
1-3- 8 – 10- فضای مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56
1-3- 8 – 11- موقعیت دوربین 57
1-3- 8 – 12- فضای مورد نیاز فیلمبردار 57
1-3- 8 – 13- حداقل فضای مورد نیاز دوربین ها 57

[purchase_link id=”5656″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت”]

.

1-4- فصل چهارم : بررسی استانداردها
1-4-1- استاندارد درهای ورودی 58
1-4- 2- فضاهای خروجی 58
1-4-3- مسیرهای خروج اضطراری 58
1-4- 4- محاسبات زمان برای خروج جمعیت 59
1-4- 5- تعداد ردیفها 60
1-4- 6- پله ها 60
1-4- 7- گذرگاهها و سطوح شیبدار 61
1-4- 8- بالابرها و پله برقی 61
1-4- 9- ورودیها 62
1-4- 10- گردش افقی 63
1-4- 11- درهای داخلی 63
1-4- 12- گردش عمودی 64
1-4- 13- تعیین بلوک ها جهت استقرار نیمکت ها 64
1-4- 14- بررسی تعیین بلوکها 65
1-4- 15- فضـاهای ارتباطی 65
1-4- 16- سهم فضاهای ارتباطی 66
1-4- 17- اندازه گیری ظرفیت اولیه 67
1-4- 18- ارتباطات مخابراتی از راه دور 68
1-4- 19- فضاهای پشتیبانی 68
1-4- 19- 1- پارکینگ 69
1-4- 19- 2- انبار 70
1-4- 19- 3- تدارکات استادیوم 71
1-4- 19- 3- 1- سالن میهمانان ویژه 72
1-4- 19- 3- 2- فضای رستوران 71
1-4- 19- 3- 3- آشپرخانه مرکزی 72
1-4- 19- 4- کیوسکها و یا فروشگاهها 73
1-4- 19- 5- محل کمک های اولیه 73
1-4- 19- 6- فضاهای کلی سرویس بهداشتی 74
1-4- 19- 7- فضاهاي اداري و عمومي 75
1-4- 20- محدوده مخصوص بازیکنان 76
1-4- 20- 1- رختکن بازیکنان 77
1-4- 20- 2- شرایط رختکن بازیکنان 78
1-4- 20- 3- امکانات رختکن ها 78
1-4- 21- دفتر مربیان 78
1-4- 21- 1- امکانات دفتر مربیان 79
1-4- 22- اتاق داوران 79
1-4- 22- 1- امکانات اتاق داوران 79
1-4- 23- علائم در محوطه رختکن ها 80
1-4- 24- بخش های عملکردی رسانه ها 81
1-4- 24- 1- محل قرار گیری گزارشگران 82
1-4- 24- 2- محل قرارگیری عکاسان 83
1-4- 24- 3- اتاق کنترل تصاویر و گزارش تلویزیونی 84
1-4- 24- 4- بخش خبرنگاران مطبوعات 85
1-4- 24- 5- فضای مشترک 87
1-4- 24- 6- جایگاه مصاحبه فوری 87
1-4- 24- 7- اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88
1-4- 24- 8- مرکز رسانه ها در استادیوم 89
1-4- 24- 9- پخش تلویزیونی 90
1-4- 24- 10- دوربین های اصلی پخش اختصاصی 92
1-4- 24- 11- طراحی فضای مورد نیاز برای دوربین ها 95
1-4- 24- 12- دوربین های ضبط تصاویر آهسته 96
1-4- 25- سالن های پذیرایی 97
1-4- 26- لابی و پذیرش 98
1-4- 27- سالن 98
1-4- 28- سکوهای تماشای مسابقه (جایگاه VIP) 99
1-4- 29- ظرفیت سکو های مهمانان 100
1-4- 30- اتاق های مهمانان 100
1-4- 30- 1- ایده های طراحی 101
1-4- 30- 2- قرارگیری اتاق ها بین سکو های استادیوم 101

.

بخش دوم
2-1- فصل اول : مبانی نظری طرح
2-1-1-(High-Tech) 115
2-1-2- منابع 118
2-2- فصل دوم : تحلیل سایت 119
2-3- فصل سوم : طراحی 120
2-4- فصل چهارم : سازه 121
2-4-2- سیستم های باربری ساختمانی 123
2-4-2- 1- سیستم های سازه با عملکرد شکلی 123
2-4-2- 2- سیستم های سازه با عملکرد برداری 123
2-4-2- 3- سیستم های سازه با عملکرد مقطعی 123
2-4-2- 5- سیستم های سازه با عملکرد ارتفاعی 125
2-4-3- سیستم های سازه ای مناسب برای پوشش دهانه های بزرگ 125
2-4-3- 1- سیستم های خطی 125
2-4-3- 2- سازه های فضاکار 127
2-4-3- 4- لایه بندی 128
2-4-3- 5- اتصالات 129
2-4-3- 6- گنبدهای مشبک 130
2-4-3- 7- سازه کش بستی 131
2-4-3- 8- سیستم سقف چرخ دوچرخه 131
2-4-3- 9- سازه ورق های تاشده 132
2-4-3- 10- سازههاي پارچه اي 133
2-4-3- 10-1- دسته بندی سازههای پارچهای به لحاظ عملکرد 134
2-4-3- 10-2- فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138
2-4-3- 11- بالشتکهاي بادي 141
2-4-3- 11- 1- ابعاد بالشتک ها 144
2-4-3- 11- 2- پوشش های ETFE با پیش تنیدگی مکانیکی 144
2-4-3- 11- 3- نصب و برپایی 145
2-4-3- 11- 4- تولید و فرآوری محصول ETFE 147
2-4-3- 11- 5- باد کردن بالشتکها 147
2-4-3- 11- 6- نگهداری 148
2-4-3- 11- 8- رطوبت گیرها 149
2-4-3- 11-9- حریق 149
2-4-3- 11-10- اکوستیک 149
2-4-3- 11- 11- انتقال حرارت 149
2-4-3- 12- طراحی سازه های پارچه ای 150
2-4-3- 12- 1- شكل سطح ـ پوشش 151
2-4-3- 12- 2- پيشتنيدگي 151
2-4-3- 12- 3- انعطافپذيري و تغيير شكل 152
2-4-3- 12- 4- آب و هواي داخل پوسته 152

.

2-5- فصل پنجم : تاسیسات 154
2-5-1- تاسیسات برقی 154
2-5- 2- نورپردازی 154
2-5- 2- 1- نیاز استفاده کنندگان 154
2-5- 2- 2- رده های نورپردازی 155
2-5- 2-3- معیارهای نورپردازی 156
2-5- 2- 4- یکنواختی نور 156
2-5- 2- 5- طراحی روشنایی 157
2-5- 2- 7- نورپردازی استادیوم فوتبال 158
2-5- 2- 8- گرمای رنگ نور 160
2-5- 2- 9- گرمای رنگ لامپ ها 160
2-5- 2- 10- نصب چراغها 162
2-5- 2- 12- روشنایی اضطراری 162
2-5- 2- 13- آکوستیک 163
2-5-3- تاسیسات مکانیکی 166
2-5-3- 1- تامین دمای مناسب 166
2-5-3- 2- تامین هوای تازه 167
2-5-4- ملاحظات اقلیمی 167
2-5-4- 1- آسایش گرمایی در زمین های روباز 168
2-5-5- ضوابط اقلیمی طر احی زمینهای ورزشی 168
2-5-6- بررسی نحوه مدیریت اقتصادی استادیوم ها (موثر بر معماری) 169

.

رساله استادیوم فوتبال doc - pdf - طرح استادیوم فوتبال - رساله مجموعه ورزشی
رساله استادیوم فوتبال doc – pdf – طرح استادیوم فوتبال – رساله مجموعه ورزشی

.

.

فهرست رساله استادیوم فوتبال ( پایان نامه معماری )

.

.

فهرست تصاویر و جدوال مطالعات استادیوم فوتبال ( رساله پایان نامه معماری Doc )

.

.

کلیه بخش های استادیوم به همراه تصاویر ، پلان و نقشه های کامل نمونه های موردی ایرانی و خارجی با بالاترین کیفیت ممکن میباشد.

رساله به صورت فایل ورد DOC و پی دی اف PDF ارائه شده است.

در بخش اقلیم این رساله به تحلیل اقلیم همدان پرداخته شده است اما شما عزیزان که ایرن پروژه را برای شهر یا استان های دیگر نیاز دارید می توانید بعد از خرید پروژه با شماره زیر تماس حاصل کرده و اقلیم هر کدام از استان های ایران را به رایگان ایمیل کنیم. ( اقلیم شهرهای دیگر فقط برای خریداران رایگان ارائه می شود.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید رساله استادیوم فوتبال ( مطالعات استادیوم فوتبال ) – رساله پایان نامه معماری doc

 

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214

0936-60-50-696
سیروس برادران

.

 

استاديوم فوتبال dwg٬ استادیوم فوتبال doc٬ استانداردهای استادیوم٬ استانداردهای طراحی استادیوم٬ پلان استادیوم ایرانی٬ پلان استادیوم خارجی٬ پلان استادیوم فوتبال٬ تحلیل استادیوم فوتبال٬ تحلیل سازه استادیوم٬ تحلیل معماری استادیوم٬ دانلود رساله استادیوم٬ رساله استادیوم٬ رساله استادیوم فوتبال٬ رساله استادیوم فوتبال doc٬ رساله استادیوم فوتبال pdf٬ رساله استادیوم ورزشی٬ رساله پايان نامه معماري٬ رساله پایان نامه معماری٬ رساله پایان نامه معماری مجموعه ورزشی٬ رساله معماری استادیوم٬ ضوابط طراحی استادیوم٬ طراحی استادیوم فوتبال٬ مجتمع ورزشی٬ مجموعه ورزشی٬ مطالعات استادیوم٬ مطالعات استادیوم فوتبال٬ مطالعات استادیوم ورزشی٬ مطالعات طراحی استادیوم٬ نقشه استادیوم فوتبال٬ نمونه موردی استادیوم

35500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها
فهرست رساله استادیم - صفحه 1
رساله استادیوم فوتبال ( مطالعات استادیوم فوتبال ) – رساله پایان نامه معماری doc

35500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )