رساله خانه مد – مطالعات خانه مد – طراحی خانه مد – نقشه خانه مد – Fashion House – رساله خانه مد و فشن – خانه مد و لباس موضوع پوشاک همواره بازتابی از توان اقتصادی، نگرش سیاسی، قابلیت های فرهنگی و اجتماعی، باورهای مذهبی وفلسفی وپای¬بندهای رسمی و سنتی بوده است. اما دیگر کمتر ملتی می¬توان یافت که در حیطه¬ی تمدن امروز قرار داشته باشد و باز بتواند پوشاک سنتی احیاناً دست و پاگیر خود را کاملاً حفظ کند. چرا که لباس امروز خاص مردمان امروز است، مردمانی که زمان در زندگیشان عنصری تعیین کننده می باشد. بسیاری از مردم باور دارند که پوشاک بیرون انعکاس فلسفه ی درون زندگی ماست. اما نمی توان پوشاک مدرن امروزی را بدون در نظر گرفتن جامه¬ی سنتی که نمایانگر هویت ملی و فرهنگی یک جامعه می باشد فراهم کرد.پس پوشاک امروز باید تلفیقی مناسب از هویت تاریخی و نمادهای ملی یک جامعه با نیازهای کنونی پوشاک آن جامعه باشد. این نکته نیاز به طراحی پوشاکاقشار مختلف جامعه توسط طراحان هنرمند را مطرح می سازد.

رساله خانه مد - نقشه خانه مد - مطالعات معماری - نقشه معماری - پلان خانه مد - dwg
رساله خانه مد – نقشه خانه مد – مطالعات معماری – نقشه معماری – پلان خانه مد – dwg

.

خانه مد چیست ؟

در ایران باستان همواره لباس اهمیت بالایی داشته و با دقت خاصی طراحی می شده است. طراحی لباس در ایران از دوران قبل از آریایی ها تا زمان ماد ها و هخامنشیان وبا اوج گیری در زمان ساسانی و سپس افول تدریجی آن تاپایان دوره ی پهلوی روند خاص خود را داشته است. از آغاز دوران صفوی تا پایان دوران پهلوی برای جلب نظر اروپاییان از لباس آنان الگو برداری می شد. این مسئله به جایی رسید که طراحی لباس در تقلید از فرم های خارجی خلاصه می شده است. این امر باعث بی توجهی به طراحان لباس داخلی و در نتیجه از بین رفتن این امر و حرفه ی مهم درعرصه ی پوشاک شد و جامعه ی ما در این زمینه از حالت توسعه ی تولید، روند مصرفی به خود گرفت.

.

 

رساله خانه مد

.

فهرست رساله خانه مد به همراه نقشه و پلان خانه مد dwg ( مطالعات پایان نامه معماری ) doc

بخش اول (شناخت)
فصل اول (پیشگفتار)
1-1 مقدمه 3
1-2 علت انتخاب موضوع 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پروژه 6
1-4 روش گردآوری اطلاعات 7
فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)
2-1 مقدمه 9
2-2 پوشاک و تاریخ تمدن 10
2-3 بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان 14
2-3-1 دنیای باستان 15
2-3-2 بین النهرین 15
2-3-3 بابل 16
2-3-4 آشور 18
2-4 بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین 18
2-5 بررسی اجمالی تاریخ پارچه 25
2-5-2 ایران زمین 27
2-5-3 تاریخچه رنگرزی 30
2-6 تاریخ مد 33
فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)
3-1 مقدمه 36
3-2 شناخت موضوع 36
3-2-1پوشاک و مدرنیته 36
3-2-2 نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس 37
3-2-3 فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران 38
3-2-4 عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک 40
3-2-4-1 عوامل اجتماعی و اقتصادی 40
3-2-4-2 عوامل فرهنگی 41
3-2-4-3 عوامل اقلیمی 43
3-2-5 طراحی پارچه 44
3-3 شناخت مفاهیم وابسته به موضوع 46
3-3-1 باستان شناسی 46
3-3-2 سیاست و قدرت 46
3-3-3 جامعه شناسی 47
3-3-4روان شناسی 48
3-3-4-1 تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری 49
3-3-4-1-1 ادراك محیطی 49
3-3-4-1-2 تاثیر ویژگی های محیط پیرامون 50
3-3-4-1-3.مفهوم بار محیطی 50
3-3-4-1-4 فشار روانی محیط 51
3-3-4-1-5 فضای شخصی 52
3-3-4-1-6 قلمرو گرایی 52
3-3-4-1-7 قلمروگرایی و خلوت گزینی 53
3-3-4-1-8 ازدحام 53
فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)
4-1 مقدمه 56
4-2 معماری و طراحی لباس 56
4-3 خصوصیات فضا 57
4-3-1 رویکرد روان شناسی 57
4-3-2 رهیابی در فضا 57
4-3-3 محیط پیرامون 58
4-3-4 فضای شخصی و ضوابط آن 59
4-3-5 متغیرهایی كه بر فضای شخصی اثر می‌گذارند 60
4-3-6 ویژگی های خاص محیط اطراف 60
4-3-7 ویژگی های فضایی خلوت گزینی 61
4-3-8 آیا مردان و زنان به شكلی متفاوت به ازدحام واكنش نشان می‌دهند؟ 61
4-3-9 تعدیل کننده های اثرات تراکم 62
4-3-10 گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن 62
4-3-11 محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری 62
4-3-12 سروصدا 63
4-3-13 محیط طبیعی 64
4-3-14 نور 65
4-3-15 رنگ 66
4-3-16 گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن 67
4-4 عناصر و اجزا 67
4-4-1 ورودی 67
4-4-2 بازشو ها 69
4-4-3 نمای ساختمان 69
4-4-4 فضا های همگانی 70
4-4-5 اتاق ها 70
4-4-6 دفاتر مقامات 70
4-4-7 فضا های استراحت 71
4-4-8 مکان هایی به عنوان انبار وسایل 71
4-4-9 پلکان و آسانسور 71
4-4-10 مبلمان 72
4-5 ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) 73
فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)
5-1 مقدمه 76
5-2 سالن طراحی لباس در بلگراد 77
5-3 پاویلیون هنر سیار شانل 81
5-4 مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو 91
فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)
6-1 تهران 102
پایانه‌های مسافربری : 104
راه‌آهن: 104
متروی تهران : 105
6-2 تاریخچه 106
6-2-1 تهران قدیم 106
6-2-3 دروازه‌ها و محلات تهران 107
6-2-3 تهران پس از انقلاب 110
6-3 جغرافیا 111
6-3-1 بررسی موقعیت جغرافیایی تهران 111
6-3-2 کلیات تحول کالبدی تهران 112
6-3-3 بررسی وضعیت طبیعی تهران 112
6-3-4 زمین شناسی و مقاومت خاک 113
6-3-5 جهت قبله 114
6-3-6 گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از 10 كیلومتر ) 114
6-4 اقلیم 119
6-4-1 درجه حرارت 123
6-4-2 جهت و سرعت باد 123
6-4-3 بارندگی و رطوبت 126
6-4-4 تابش خورشید 126
بخش دوم (طراحی)
فصل اول مبانی نظری
1-1 مقدمه 130
1-2 مبانی نظری 130
1-2-1 مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی 130
1-2-2 محیط پیرامون 130
1-2-3 جنسیت و روابط در تراکم بالا 131
1-2-4 نحوه ی برخورد با تراکم 133
1-2-5 سروصدا 133
1-2-6 نور 134
1-2-7 رنگ 135
1-2-8 طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی 136
1-2-9 طبیعت 137
فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)
2-1 مقدمه 139
2-2 برنامه ریزی فیزیکی 139
فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)
3-1 مقدمه 144
3-2 ضوابط و استاندارد های طراحی 144
3-2-1 سالن طراحی 144
3-2-2 سالن دوخت 147
3-2-3 عکاسی 148
3-2-4 سالن انتظار یا لابی 149
3-2-5 کافه تریا 150
3-2-6 سالن نمایش 151
3-2-7 بخش اداری 159
3-2-8 انبار 162
3-2-9 پارکینگ 162
3-3 سازه و تاسیسات 164
3-3-1 مزاياي سازه بتني 164
3-3-2 معرفي و شناسايي انواع سيستمهاي تهويه مطبوع 165
3-3-3 سیستم تهويه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه 166
3-3-3-1 دستگاه شستشو دهنده هوا 166
3-3-3-2 محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا 167
بخش سوم ( طرح)
فصل اول (بستر پروژه)
1-1 محل و نقشه ی سایت 170
1-2 تحلیل سایت 173
فصل دوم (روند طراحی)
2-1 روند طراحی 175
فصل سوم (نقشه ها)
3-1 نقشه ها 185
منابع و ماخذ…188

.

مطالعات خانه مد

فهرست رساله معماری خانه مد ( برای دیدن فهرست در سایز بزرگتر برروی عکس ها کلیک کنید )

 

.

.

اقلیم شهر تهران به صورت رایگان در فایل قرار گرفته است.

.

.

نقشه خانه مد ( نقشه های معماری )

علاوه بر رساله و مطالعات کامل ، نقشه های معماری خانه مد نیز به صورت کامل در مجموعه ارائه شده است.

نقشه خانه مد شامل موارد زیر می باشد.

پلان خانه مد ( پلان های معماری به همراه ابعاد و اندازه و پلان مبلمان )

مقاطع : دو برش طولی و عرضی

نما : شامل طراحی نما به صورت اتوکدی و گرافیکی

کلیه نقشه ها و پلان خانه مد به صورت اتوکدی و قابل ویرایش می باشد.

.

نقشه خانه مد – پلان اتوکدی dwg ( برای دیدن فهرست در سایز بزرگتر برروی عکس ها کلیک کنید )

 

نقشه خانه مد و فش - پلان خانه مد و لباس - مرکز مد - نقشه معماری - پلان dwg - نقشه اتوکدی
نقشه خانه مد و فش – پلان خانه مد و لباس – مرکز مد – نقشه معماری – پلان dwg – نقشه اتوکدی
نقشه خانه مد و فش - پلان خانه مد و لباس - مرکز مد - نقشه معماری - پلان dwg - نقشه اتوکدی
نقشه خانه مد و فش – پلان خانه مد و لباس – مرکز مد – نقشه معماری – پلان dwg – نقشه اتوکدی
نقشه خانه مد و فش - پلان خانه مد و لباس - مرکز مد - نقشه معماری - پلان dwg - نقشه اتوکدی
نقشه خانه مد و فش – پلان خانه مد و لباس – مرکز مد – نقشه معماری – پلان dwg – نقشه اتوکدی

.

.

.

 

 

در بخش اقلیم این رساله به تحلیل شهر تهران پرداخته شده است اما شما عزیزان که ایرن پروژه را برای شهر یا استان های دیگر نیاز دارید می توانید بعد از خرید پروژه با شماره زیر تماس حاصل کرده و اقلیم هر کدام از استان های ایران را به رایگان ایمیل کنیم. ( اقلیم شهرهای دیگر فقط برای خریداران رایگان ارائه می شود.
۰۹۱۰-۱۴-۱۴-۲۱۴.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید رساله خانه مد به همراه نقشه و پلان خانه مد dwg ( مطالعات پایان نامه معماری ) doc

 نوع پروژه : ورد word – تعداد : 188 صفحه

قیمت : 49900تومان

[purchase_link id=”6916″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دریافت همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

.

 

.

.

رساله خانه مد و فش – مطالعات خانه مد – پلان خانه مد و فش – نقشه خانه مد و لباس – رساله پایان نامه معماری doc – مطالعات معماری word – نقشه اتوکدی dwg

استانداردهای خانه مد٬ پلان خانه مد٬ پلان مرکز مد٬ پلان معماری٬ دانلود رساله خانه مد٬ دانلود رساله معماری٬ دانلود رساله معماری رایگان٬ دانلود نقشه معماری٬ رساله ارشد معماری٬ رساله پایان نامه معماری٬ رساله پایان نامه معماری doc٬ رساله پایان نامه معماری pdf٬ رساله پایان نامه معماری خانه مد٬ رساله خانه مد٬ رساله خانه مد و فشن٬ رساله خانه مد و لباس٬ رساله معماری٬ رساله معماری doc٬ رساله معماری pdf٬ رساله معماری word٬ رساله معماری خانه مد٬ رساله معماری رایگان٬ رساله معماری سبز٬ سایت دانلود رایگان رساله معماری٬ ضوابط خانه مد٬ مطالعات پایان نامه ارشد معماری٬ مطالعات پایان نامه خانه مد٬ مطالعات پایان نامه معماری٬ مطالعات پایان نامه های معماری٬ مطالعات خانه مد٬ مطالعات خانه مد لباس٬ نقشه خانه مد٬ نقشه معماری

.

 

49900 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله خانه مد به همراه نقشه و پلان خانه مد dwg ( مطالعات پایان نامه معماری ) doc

49900 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )