رساله مجتمع اقامتی بین راهی-ریز فضاهای مجتمع اقامتی بین راهی-استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی-مجتمع اقامتی تفریحی بین راهی-مجتمع اقامتی توریستی بین راهی-طراحی مجتمع اقامتی بین راهی-برنامه فیزیکی مجتمع اقامتی بین راهی-مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

 

مجتمع اقامتی بین راهی

مجتمع اقامتگاه بین راهی مکانی است برای ارائه مجموعه خدمات به رانندگان، مسافرین و وسائل نقلیه.
اگر بدانیم حدود 85 درصد ترابری بوسیله حمل ونقل جاده¬ای انجام می¬پذیرد، اهمیت ساماندهی راه¬ها و خدمات آنها بیشتر معلوم می¬گردد.

مجتمع¬های خدماتی رفاهی بین راهی با این عنوان و تعریفی که سازمان متولی احداث آنها (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) بدست داده است مفهومی جدید به نظر می¬رسد.

مکانی که در محورهای اصلی و ترانزیتی کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان، مسافران و وسائل نقلیه به صورت متمرکز ارائه می¬شود. از جمله می¬توان از تعمیرگاه، درمانگاه، مسجد، استراحتگاه، جایگاه های عرضه سوخت و پارکینگ و … نام برد. در طرح جامع مکانیابی مجتمع خدماتی رفاهی آنها به 3 تیپ از لحاظ وسعت و میزان خدمات¬دهی محور برحسب (میانگین تردد روزانه)

 

رساله مجموعه رفاهی اقامتی بین راهی - رساله مجتمع اقامتی بین راهی
رساله مجموعه رفاهی اقامتی بین راهی – رساله مجتمع اقامتی بین راهی

.

مجموعه اقامتی تفریحی

فهرست مطالب مطالعات پایان نامه معماری ( رساله مجموعه اقامتی بین راهی – مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی )

رساله مجتمع اقامتی بین راهی

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل اول: عوامل مرتبط با مجتمع اقامتی تفریحی 

 • 1-1 مسافرت
 • 1-1- 1تأثیر مسافرت بر سلامت انسانها
 • 1-2-1- عوامل گسترش و تکامل جهانگردی در قرن بیستم
 • 1-2-2-اهمیت جهانگردی
 • 1-2-3- آثار و پیامدهای جهانگردی بر محیط زیست
 • 1-3- توریست
 • 1-3-1- طبقهبندی انواع توریسم
 • 1-3-2- نقش صنعت توریسم در توسعه اقتصادی ایران و راههای گسترش آن

 

فصل دوم: اقامتگاه و تاریخچه آن 

 • 2-1- مطالعات تاریخی
 • 2-2- ساختمان های وابسته به راه
 • 2-2-2- رباط ها
 • 2-2-3- چایخانه و قهوه خانه
 • 2-2-4- چاپارخانه
 • 2-2-5- اصطبلها
 • 2-2-6- میلها (منارههای راهنما)
 • 2-2-7- ساباط
 • 2-2-8- کاربات
 • 2-2-9-کاروانسراها
 • 2-2-10- خان
 • 2-2-11- آب انبارها
 • 2-2-12- حوض، برکه، پایاب، چاه

فصل سوم: تفریح 

 • 3- 1- تفریح
 • 3-1-1- تفريح در لغت
 • 3-1-2 تفريح در فرهنگ اسلامي
 • 3-2- نقش تفریح در زندگی مردم
 • 3-3- رابطه مفهوم اوقات فراغت با سه مفهوم بازی، سرگرمی و تفریح

برنامه فیزیکی مجتمع اقامتی بین راهی

فصل چهارم:

ضوابط و استانداردهای طراحی مجتمع اقامتی بین راهی

 • 4-1- استاندارد فضاها
 • 4-1-1- استاندارد فضاهای سبز
 • 4-1-2- رستوران
 • 4-1-3- سرويس بهداشتي
 • 4-1-4- فضای لازم جهت تأسیسات سرویس بهداشتی
 • 4-1- 5- نمازخانه
 • 4-1-6- محوطه بازي پيک نيک
 • 4-1-7- متل و کمپ
 • 4-1-8- محوطه پارکينگ رساله مجتمع اقامتی بین راهی

 

ضوابط طراحی مجتمع اقامتی بین راهی

 

 • 4-3- نيازهاي گروه‌هاي سني مختلف براي پر کردن اوقات فراغت
 • 4-4- اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها
 • 4-5- تأسيسات آب
 • 4-6- برق
 • 4-7- دفع زباله
 • 4-8- تأسيسات جانبي راه
 • 4-9- روشنايي راه
 • 4-10-عرض سواره‌رو

 

نمونه مجتمع اقامتی بین راهی
تحلیل مجتمع اقامتی بین راهی
 • 4-12- بررسی نمونه های داخلی
 • 4-12-1- مجتمع خدماتی رفاهی”شهر آفتاب” جادهی قم – اصفهان
 • 4-13- بررسی نمونههای مشابه خارجی
 • 4-13-1- مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen
 • 4-13-2- بررسی مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی در کشور ترکیه
 • 4-13-2-1- نحوه طراحی مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی ترکیه
 • 4-14- تیر پارک ها:T.I.RParK
 • 4-14-1-تیر پارک سوشهری
 • 4-14-2-تیر پارک مرزیفون
 • 4-14-3- تیر پارک ارزوم (جمیل)
 • 4-14-4-تیر پارک دوباتزید

فصل پنجم: مطالعات بستر طرح

 • 5-2- موقعیت قرارگیری بخش ارژن خانه زنیان
 • 5-4- ویژگیها و جایگاه اقلیمی شیراز
 • 5-4-1- موقعیت جغرافیایی
 • 5-4-3- فرهنگ و سنت

 

فصل ششم: جدول فضاهای مورد نیاز و تجزیه وتحلیل سایت 

 • 6-1-اصول معمول در برنامه ریزی فضا
 • 6-2-برسی تابش خورشيد
 • 6-3-برسی دما …
 • 6-4-بررسی شیب زمین
 • 6-5- روند طراحی

 

فصل هفتم : طرح ها 

 • ایده طرح
 • منابع و ماخذ

 

فهرست رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی به صورت عکس ( برای دیدن تصاویر در سایز بزرگتر برروی آنها کلیک کنید )

 

 

.

 

.

فهرست رساله دوم

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

 

فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار

رساله مجتمع اقامتی بین راهی

فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری )

 • 1-1- تعریف موضوع
 • 2-1- طرح مسأله
 • 3-1 سایت مورد نظر طراحی
 • 4-1 ضرورت واهمیت
 • 5-1 اهداف کلی
 • 2-1 سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی
 • 1-2-1 سوابق تاریخی
 • 2-2-1 سوابق جهانی
 • 3-1 بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی
 • 1-11-3 نگرش تاریخی – تکاملی
 • 1-11-4 نگرش فضاگرا

 

فصل دوم: مطالعات معماری

 

1- 2مطالعات تاریخی
1: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران
2:رباط ها
3: چایخانه وقهوه خانه
4: چاپارخانه
5: اصطبل ها
6: میل ها
7: ساباط
8: کاربات
9: کاروانسراها
10: خان
11: آب انبارها
12: حوض ،برکه،پایاب ،چاه
مطالعات بستر طرح
2-2 موقعیت بستر طرح
3-2 معرفی استان قم
4-2 اقلیم استان قم
1-4-2 دما
2-4-2 تابش خورشيد
3-4-2 باد

 

5-2 بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی مجتمع اقامتی بین راهی
1-5-2 بررسی نمونه های داخلی
1-1-5-2 “مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب” جاده ی قم – اصفهان
2-1-5-2 مجتمع بین راهی مهتاب
2-5-2 بررسی نمونه های مشابه خارجی
1-2-5-2مجتمع خدماتی رفاهی Rasthause Gruibingen
1-2-5-2 بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه

 

ریز فضاهای مجتمع اقامتی بین راهی

استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی

 • برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی
 • 1-3-3اصول معمول در برنامه ریزی فضا
 • ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه
 • الف : تسهيلات مربوط به مسافرين
 • رستوران
 • سرويس بهداشتي
 • تأسيسات و نگهداري
 • نمازخانه
 • محوطه بازي پيک نيک
 • متل و کمپ
 • ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه
 • شبکه دسترسي در مجموعه
 • محوطه پارکينگ
 • ضوابط طراحي
 • تسهيلات مربوط به اهالي شهر
 • اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها
 • تأسيسات سوختگيري
 • تعميرگاه وسائط نقليه
 • دفع زباله
 • د) تأسيسات جانبي راه
 • پمپ بنزين تعميرگاه خودرو

 

فصل سوم ( روند طراحی )

 

 • لکه گذاری اولیه
 • دیاگرام ها
 • اسکیس
 • نقشه ها و سایر مدارک طرح
 • منابع

کلیه قسمت های رساله همراه با عکس و تجزیه و تحلیل نمونه های موردی مجتمع خدماتی اقامتی بین راهی همراه با پلان ، عکس و تحلیل معماری کامل می باشد.

 

.

در صورتی که اقلیم استان خاصی را مورد نظر دارید میتوانید بعد از خرید با پشتیبانی تماس گرفته تا اقلیم هر استانی را به صورت رایگان برایتان ایمیل نماییم

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید رساله مجموعه اقامتی بین راهی – مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ( به همراه ضوابط و تحلیل نمونه موردی )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

 

رساله مجموعه اقامتی بین راهی – مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ( به همراه ضوابط و تحلیل نمونه موردی )

 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 

دانلود رایگان رساله معماری٬ دانلود رساله پایان نامه معماری٬ رساله بین راهی٬ رساله مجتمع اقامتگاه بین راهی٬ رساله مجموعه اقامتی بین راهی٬ رساله معماری٬ رساله پایان نامه٬ رساله پایان نامه معماری٬ سایت معماری٬ ضوابط و استانداردهای طراحی مجموعه اقامتی بین راهی٬ طرح اقامتگاه بین راهی٬ مجتمع اقامتگاه بین راهی٬ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی٬ مجموعه اقامتی بین راهی٬ مطالعات اقامتی بین راهی٬ رساله مجتمع اقامتی بین راهی ٬ مطالعات مجموعه بین راهی٬ مطالعات پایان نامه معماری٬ پایان نامه معماری٬ پروژه های معماری – رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

رساله مجموعه اقامتی بین راهی – مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ( به همراه ضوابط و تحلیل نمونه موردی ) – رساله پایان نامه معماری ، طرح مجموعه بین راهی ، مسجد ، رستوران ، کارواش ، پمپ بنزین – مطالعات معماری – رساله مجتمع اقامتی بین راهی

29900 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله مجتمع اقامتی بین راهی - مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی-رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی-رساله مجتمع اقامتی رفاهی بین راهی
بهترین رساله مجتمع اقامتی بین راهی (مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی) 242 صفحه

29900 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )