مطالعات و رساله آمفی تئاتر ( تئاتر شهر ) – (مطالعات پایان نامه معماری)

38500 تومان

قدمت تئاتر و هنرهاي نمايشي در ايران نيز همچون ساير تمدن هاي ديرينه ي دنيا به هزاران سال پيش مي رسد ، آنجا كه بشر از روي غريزه و فطرت به تقليد از ساير موجودات مي پرداخت و يا در آئين هاي شكار و نيايش به نوعي اين ميل باطني را آشكار مي كرد. سنگ نوشته ها و تصاوير حجاري شده دوران هاي هخامنشي و پيش تر از آن گواهي هستند بر اين ادعا .

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر
آمفی تئاتر Amphi theater

در اين ميان پرسشي كه ممكن است در ذهن هر كس ايجاد شود اين است كه چگونه در هيچ يك از كتب تاريخ تئاتر اشاره اي به تئاتر ايران نشده است و يا آن قدر مختصر بوده كه مي توان از آن چشم پوشي كرد ؟ در پاسخ به اين سئوال به نظر مي رسد كه دو دليل عمده وجود دارد : نخست آن كه اسناد و منابع تاريخي در اين باره بسيار اندك و ناپيوسته است . دوم آنكه در اين كتب به طور كلي به تئاتر كشورهايي پرداخته شده كه در فرآيند رشد و توسعه ي تئاتر امروز جهان مؤثر بوده اند. درباره ي تاريخ تمدن و فرهنگ ايران تا كنون بررسي كامل و منظمي صورت نگرفته و اين امر در مورد تئاتر ايران نيز صادق است . تصور آنكه نوعي سنت تئاتري در جامعه اي وجود نداشته باشد ، مشكل يا شايد غيرممكن است . از طرف ديگر كليه ي شكل هاي نمايشي سنتي و نوين ايران را مي توان در تئاتر ملل ديگر رديابي كرد .

ايران به واسطه ي موقعيت ويژه ي جغرافيايي ، سازمان گسترده ي دولتي ، و تنوع فرهنگي خود همواره در ميان كشورهاي خاورميانه و خاورنزديك جايگاه بلندي داشته است . اما اين سرزمين كهنسال از آغاز درگير جنگ و ويراني و تماس هاي مداوم با كشورهاي جهان بوده است و به خاطر همين ارتباط هاي مداوم از طريق تجارت و جنگ ، بسياري از پديده هاي فرهنگي ايران با كشورهاي ديگر نقاط مشترك فراوان پيدا كرده است . تماس با يونان و مصر باستان ، جنگ با روم و بيزانس و پذيرفتن اسلام ، فرهنگ ايران را غنا و تنوع عظيم بخشيده است ، چنان كه تميز فرهنگ اصيل ايراني از غيرايراني كاري دشوار و شايد غيرضروري مي نمايد.

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر - نقشه نئاتر شهر - پلان تئاتر شهر
رساله تئاترشهر

محققان گاه بدانجا مي رسند كه مثلاً مي گويند «ديونوسوس» ، يكي از خدايان اساطيري يونان ،‌در اصل خدائي آريايي به نام «ديوانوشه» بوده است .
به گفته «پلوتارك» هنگامي كه اسكندر وارد ايران شد ، در شهرهاي كرمان و همدان تماشاخانه هايي وجود داشته است. در تاريخ بخارا آمده است « مردمان بخارا در كشتن سياوش نوحه هاست ، چنان كه در همه ولايات معروف است و مطربان آن را سرودها ساخته و قوالان آن را گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزار سال است » . همچنين گفته اند ايرانيان هنگام جنگ شيپور و كرنا مي زدند و دهل هايي را كه بر آن زنگوله آويخته‌بود به صدا در مي آوردند و به هنگام استراحت سربازان يا پس از پيروزي براي سربازان خود نمايش هاي سرگرمي بپا مي كردند . علاوه بر تماشاخانه هاي موجود در ايران ، يونانيان نيز براي تبليغ فرهنگ و آئين خود تماشاخانه هايي در ايران ساختند .
اما از سويي تئاتر به خاطر طبيعت نقاد و افشاگرانه اش هرگز حاكمان مستبد را خوش نمي آمد و از سوي ديگر پادشاهان ايراني خود چندان گرفتار تاخت و تاز و حفظ بقاي خود بودند كه حتي مجال پرداختن به يك نمايش رسمي و دولتي را نداشتند . در چنين شرايطي سنت هاي جدي نمايشي تنها به صورت نمايش هايي آئيني و بومي كه ريشه در اعماق فرهنگ جامعه دارد به جا مي ماند و هر گونه نوآوري با مقاومتي جدي روبرو مي شود . بنابراين نمايشگران آزاد و حرفه اي اگر وجود داشته باشند ، براي جلب تماشاگر ناچار به دلقكي (طلحگي) و مسخرگي روي مي آورند و در نتيجه مهر بي ارزشي مي خورند . چون بي ارزشند از حلقه فرهيختگان جامعه دور مي مانند و چون مطرود و مكروهند ، عوامانه و گمنام مي مانند . نمايش هنگامي در ميان توده هاي مردم رواج مي يابد كه بتواند خواسته ها و آمال آنان را نقل كند و وقتي اجازه اين كار را ندارد ، توده ي مردم نيز گرايشي بدان نشان نمي دهد و حمايت خود را از آن سلب مي كند.

 

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر - نقشه نئاتر شهر - پلان تئاتر شهر
مطالعات و رساله آمفی تئاتر

 

فهرست مطالعات آمفی تئاتر ( تئاتر شهر ):
مقدمه:    1
1-1باز شناسي نمايش و هنرهاي نمايشي    9
1-1-1خاستگاه هنر نمايش و چگونگي شكل گيري آن    9
2-1نماي چهار گونه اصلي ساختمان تئاتر    20
2-1-1 صحنه باقوس پرسنيوم    20
2-1-2 صحنه بدون قوس پروسنيوم ( جلو باز )    20
2-1-3 صحنه سكو مانند ( در جلو ديوار )    21
2-1-4 صحنه گرد :    21
2-1-5 ارائه چند نمونه:    22
1-3تئاتر امروز ، مكاتب نو ، آزادي    26
1-4تئاتر در قرن بيستم :    30
1- 5آثار معماران معاصر در طراحی تماشاخانه های مدرن    35
1-5-1تئاتر انیستو تکنولوژی Carnedie :    40
1-5-2تئاتر مدور اثر ماریو بوتا:    41
تصویر      نماها و برشهای تئاتر مدور    43
1-6گذري بر تاريخ نمايش در ايران    44
1- جام گيتي نما :    44
2- سرودهاي اوستا و مراسم خواندن سرودها :    44
1-معركه :    48
2-لعبت باز ي :    50
3-نمايش مصيبت ( تعزيه ) :    51
1-6-1 نمایش ايراني در مقياس غربي    57
1-6-2  ویژگی ها و اصول نمایش ایرانی:    58
1-6-3گونه هاي مختلف نمايش به لحاظ محتوا    61
1-6-3-1 نمایش مذهبی:    61
1-6-3-1  نمايش ملي و محلي    61
1-6-4گونه های مختلف نمایشاز لحاظ نحوه اجرا    61
1-6-4-1 نمايش هاي سيار    61
1-6-4-2 نمايش هاي ثابت    62
1-7تكيه دولت ، اولين تأتر ايراني    62
2-1  شناخت ملزومات محتوایی و بیانی فضا و معماری    69
2-2 خانه‌ای برای یک هنر نمادین    69
2-3 خصوصیت‌های معماری و بایدهای یک فضای نمایشی    71
2-3-1 گنجایش سالن    72
2-3-2 محدودیت دید    73
2-3-3 محدودیت صدا    73
2-3-4 انواع گنجایش سالن تئاتر    74
2-3-5 سالن نمایش و صحنه    75
تئاتر ایوانی    75
2-3-5 ورودی و انتظار تماشاگران    77
2-3-5-1 ورودی    77
2-3-5-2 فضای انتظار    78
2-3-5-3 ورودی‌های سالن نمایش    79
2-3-6 جدایی صوتی    80
2-3-7 رختکن‌ها    80
2-3-8 تعداد توالت‌ها    81
2-3-9 تریا    81
2-3-11 دسترسی معلولین    83
2-3-12 صحنه    84
2-3-13 صحنه و حوزه‌های پیرامون آن    85
1- صحنه    85
2- فضای کناری صحنه    86
3- فضای پشت صحنه    86
4- ارکستر یا جایکاه ارکستر    87
5- سوفلر    88
2-3-14 صحنه و سیستم‌های جایگزینی آن    88
1- صحنه‌های جانبی    89
2- صحنه گردان    90
3- صحنه آسانسوری    91
2-3-15 پشت صحنه    91
2-3-16 مسیرهای ارتباطی    92
2-3-17 ورودی‌های صحنه    93
2-3-18 اتاق سبز    94
2-4 انواع نمایش از نظر وسعت اجرا    94
2-4-1 نمایش عمومی و درام سمفونیک    94
مشخصات عمومی    94
2-4-2 اپرای بزرگ    96
پرسنیوم ( صحنه )    97
2-4-3 نمایش فرم    98
2-4-4 کمدی موزیکی و درام موزیکی    99
2-4-5 درام تئاتری    102
ساختمان تئاتر    104
3-1استانداردهاي طراحي سالن هاي نمايش    105
3-1-1ديد تماشاگران    105
3-1-1-1خطوط ديد    105
خطوط ديد عمودي    107
3-1-2عمق تماشاخانه    108
3-1-3راهروهاي داخل سالن نمايش    109
3-1-4انحناء رديف هاي صندلي    110
3-1-5ديد در صحنه ميداني    110
1- شيب تماشاخانه    110
2-شيب کف انحناء رديف ها    112
3-1-6ترتيب جايگاه تماشاگران    112
1-  طراحي صندلي ها    113
2-صندلي براي معلولين    114
3-2شرايط انتقال صداي صحنه به تماشاگران :    115
3-3نيازهاي آکوستيکي    116
3-3-1خلاصه نيازهاي آکوستيکي    116
3-3-2بلندي مناسب    117
3-3-3پخش صوت:    118
3-3-4کنترل واخنش    119
3-4ارائه یک نمونه :    119
3-5تجهيزات صحنه    122
3-5-1 ميله هاي بالابرو تأسيسات بالاي صحنه    122
3-5-2  نورپردازي    123
3-5-3 صدا    124
3-5-4 سيستم ايمني    124
4- نمونه‌های مجموعه نمایشی در ایران امروز    125
4-1 تئاتر شهر تهران    126
4-1-1 سالن اصلی مجموعه    127
4-1-2 اندازه‌های سالن اصلی تئاتر شهر عبارتند از :    129
4-1-2 اندازه‌های سالن اصلی تئاتر شهر عبارتند از :    130
4-2 تالار وحدت تهران    131
4-3 تالار سنگلج    142
4-3-1 اتاق فرمان    146
4-4 تالار مولوی    146
5-1مجمع شيزوكاو و مركز هنرهاي گرانشيپ    147
5-2تئاتر اسپنسر براي هنرهاي نمايشي    157
5-3تئاتر ماركانت    164
Markent Theater    164
5-4آمفي تئاتر هاي مدرن:    171
5-4-1تئاتر مدور اثر ماريو بوتا    171
فصل ششم    176
اقليم    176
6-1 ویژگی‌های اقلیمی تهران    177
6-1-1 دما    179
6-2 میزان بارش    180
6-2-1 رطوبت نسبی    180
6-2-2 روزهای یخبندان    181
6-2-3 روزهای بارانی    182
6-3 ویژگی‌های جغرافیایی    185
موقعیت جغرافیایی شهر تهران    185
6-4 موقعیت طبیعی شهر تهران    186
6-4-1 وضعیت لرزه‌خیزی شهر تهران    187
6-4-2 منابع آب استان تهران    188
6-5 معماری همساز با اقلیم    189
6-6 ویژگی‌های اقلیمی سایت مورد نظر    190
6-6-1 روش‌های دست‌یابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی در اقلیم معتدل    191
6-7 انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم    194
6-7-1 تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان    195
6-7-2 تأثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان    198
فهر ست منابع:    200

 

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

 

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38500 تومان

38500 تومان