رساله خانه سالمندان – رساله پایان نامه معماری

بر اساس بر آوردهاي انجام شده، سالانه حدود5/2 درصد به طورمتوسط بر تعداد 65ساله و بيشتر افزوده مي شود. افزايش سريع تعداد سالمندان متضمن پيامدهاي متعددي است .اکثر اين سالخوردگان از نظر اقتصادي افرادي غيرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعي تنها و منزوي، از نظر سلامت و بهداشت ، در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن ،معلوليت ها و ناتواني هاي ناشي از آن هستند.

.
از عمده ترين آثار تغييرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و سياسي جوامع مختلف، تغيير در ساخت خانواده به عنوان مهم ترين و اصلي ترين رکن اجتماعات بشري است. خاتواده ها ازيک نظام خويشاوندي گسترده به يک خانواده ي هسته اي تبديل شده اند و يکي از مهم ترين کارکردهاي خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گرديده است. خانواده به دليل کوچک تر شدن ، افزايش تعداد طلاق ها و افزايش تعداد زنان شاغل ، اين وظيفه را در مواردي به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.
اگر چه ايده آل ان است که سالمندان در محيط گرم خانواده زندگي کنند اما از طرف ديگر،مطالعات انجام شده درباره ي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه هاي سالمندي در ايران نشانگرآانند که عواملي چون سطح سواد و طلاق،تجرد، اسيب پذيري خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي – برخوردار نبودن از مسکن ملکي و نياز به استفاده از تجهيزات ويژه تاثير گذار مي باشند.

.
به نظر مي رسد که باب پژوهش در چنين زمينه هاي مهمي ،هم چنان باز مانده است . نکته ي مهم لزوم توجه و مطالعه ي چگونگي ارتباط دگرگوني هاي جسمي ، روحي و عاطفي با هم و پي امدهاي تاثيرات تشديدي انها بر يکديگر در گروهاي متنوع سالمندان است.[1]
شمار سالمندان هشيار و فعال در کشور رو به افزايش است. در واقع بخش بزرگتر از اهداف تلاش ها و برنامه ريزي هاي اجتماعي ، بالاتر بودن سطح رفاه وبهداشت فردي و اجتماعي شهروندان است که خود ، منجر به بالاتر رفتن ميانگين عمر افراد و ازدياد شمار سالمندان مي شود . آگاه تر ساختن افراد در سنين متوسط عمر،به ويژه مسُولان نگهداري از سالمندان و جوانان با تجربه ي کم تر ،از شرايط،حساسيت ها و ضربه پذيري سالمندان و ياري رساندن به آنان در درک عميق تر شرايط و موقعيت اين گروه سني مي تواند به ايجاد پيوندهاي عميق تر انساني ياري رساند و محيطي دلپذير تر براي زندگي در جوامع پر شتاب و پر هياهوي امروزي فراهم کند.

.
طراحي ، برنامه ريزي و مناسب سازي محيط، بايد نقش و مسـؤليت خود را در پهنه هاي عميق تر و گسترده تري  ازآن چه مربوط به زندگي ، انسان ها و روابط پيچيده ي آن ها است، جستجو کند.

.

خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان - پلان خانه سالمندان، نقشه خانه سالمندان
خانه سالمندان – مطالعات پایان نامه معماری

اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومي است که در ساليان اخير در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش هاي ارزشي و اجتماعي مردم ايران ، لزوم توجه به چنين مبحثي نبوده است . ظاهرا به دليل ظهور شرايط جديد در تمامي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چند دهه ي اخير ، اجبارا بايد براي حداقل بخشي از جمعيت سالمند ايران، به فکر برنامه ريزي هاي مناسب به منظور ساخت اين گونه فضاهاي سکونتي ويژه در ايران بود .

.

[purchase_link id=”3022″ style=”button” color=”green” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

فهرست مطالعات خانه سالمندان ( رساله و مطالعات پایان نامه معماری ) :

چکيده.       …………………………    1

فصل اول : معرفي  …………………………   2
1-1.    شناخت مسأله    …………………………   3
1-2.    اهميت و ضرورت مسأله       …………………………    4
1-3.    اهداف و انتظارات…………………………   5
1-4.    روش انجام تحقيق…………………………   6
فصل دوم :  مباني نظري…………………………   7
2-1. سالمند و سالمندي…………………………   .        8
2-1-1. مقدمه…………………………   8
2-1-2. پيري…………………………   9
2-1-2-1. مفهوم پيري…………………………    9
2-1-2-2. مراحل پيري…………………………    9
2-1-2-3. نشانه هاي پيري…………………………    10
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت…………………………   12
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان…………………………   13
2-1-4-1. سالمندان در قرآن…………………………   13
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات…………………………   13
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان…………………………   14
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني…………………………   14
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران…………………………   14
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده…………………………   15
2-2. خانه هاي سالمندان…………………………    16
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع…………………………   16
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته…………………………   16
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز…………………………   17
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها…………………………   18
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان…………………………   19
2-2-2-2. دخالت ها…………………………    19
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان…………………………   19
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان…………………………   20
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده…………………………   20
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان …………………………   20
2-2-3-1. دلايل خانوادگي…………………………   20
2-2-3-2. دلايل اقتصادي…………………………   21
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي…………………………   21
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان …………………………   22
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي…………………………   23
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان…………………………   23
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران…………………………   24
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد…………………………   25
3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد…………………………   27
3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي…………………………   27
3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي…………………………   27
3-1-3. اهميت بين المللي مشهد…………………………   27
3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد…………………………   27
3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد…………………………   27
3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد…………………………   27
3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد…………………………   28
3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن…………………………   .         29
3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد…………………………   29
3-3. مطالعات کالبدي…………………………   31
3-3-1. موقعيت جغرافيايي…………………………   31
3-3-2. وضعيت توپوگرافي…………………………   31
3-3-3. وضعيت زلزله خيزي…………………………   31
3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد…………………………   32
3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده…………………………   32
3-4. مطالعات اقليمي…………………………   32
3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد…………………………   33
3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا…………………………   38
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان…………………………   38
3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه…………………………   40
3-4-2-3. تهويه…………………………   40
3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش…………………………   40
3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره…………………………   41
3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي…………………………   42
3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا…………………………   42
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح…………………………   42
فصل چهارم : بررسي نمونه های موردی خانه سالمندان ایرانی و خارجی …………………………   44
4-1. نمونه هاي داخلي…………………………   45
4-1-1. آسايشگاه کهريزک…………………………   45
4-1-2. سراي سلامتي مشهد …………………………   52
4-2. نمونه هاي خارجي…………………………   54
4-2-1. Guild house…………………………   54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough…………………………   56
فصل پنجم :  برنامه فيزيکي…………………………   58
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه…………………………   59
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه…………………………   60
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي…………………………   60
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها…………………………   60
5-2. استانداردها…………………………   62
5-2-1. فضاي نگهداري …………………………   62
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه…………………………   62
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي…………………………   79
5-2-2. فضاهاي اجتماعي…………………………   72
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي…………………………   72
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي…………………………   73
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي…………………………   81
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي…………………………   82
5-2-3. فضاهاي رفاهي…………………………   85
5-2-3-1. تريا…………………………   85
5-2-3-2. رستوران…………………………   86
5-2-4. فضاهاي اداري…………………………   87
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي…………………………   87
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري…………………………   88
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي…………………………   89
5-2-5. فضاهاي خدماتي…………………………   90
5-2-5-1. رخشويخانه…………………………   90
5-2-5-2. انبارها…………………………   90
5-2-5-3. تأسيسات…………………………   90
5-2-6. فضاهاي ارتباطي…………………………   90
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها …………………………   90
5-2-6-2. ارتباطات عمودي…………………………   91
5-2-7. فضاهاي باز…………………………   92
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي …………………………   93
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني…………………………   95
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي…………………………   96
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي…………………………   96
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي…………………………   96
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي…………………………   96
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان…………………………   96
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان…………………………   99
5-3-3. شرايط آسايش…………………………   101
5-3-4.کفپوش هاي مناسب…………………………   101
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت…………………………   102
5-3-6. ايمني…………………………   103
5-3-7. مسيرها در فضاي باز…………………………   103
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز…………………………   103
5-3-9. امنيت در فضاي باز…………………………   104
5-4. جدول ريز فضاها …………………………   104
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي …………………………   112
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي…………………………   118
6-1. نتايج فصل اول و دوم …………………………   119
6-2. نتايج فصل چهارم…………………………   120
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد…………………………   120
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا…………………………   120
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي…………………………   122
6-3-1. ابعاد زمين…………………………   122
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت…………………………   122
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت…………………………   123
6-3-4. ديد و منظر…………………………   124
6-3-5. آلودگي صوتي…………………………   124
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت…………………………   125
6-4. ديدهاي اطراف سايت…………………………   126
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه…………………………   129
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه…………………………   129
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی…………………………   130
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان…………………………   131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی…………………………   131
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی…………………………   132
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ…………………………   132
6-6. لکه گذاري …………………………   133
مراجع…………………………   135

.

فهرست به صورت عکس :

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

[purchase_link id=”3022″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,