در دنياي امروز مهمترين وظيفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طريق رشد دادن حس مسئوليت شخصي است، به چنان شيوه‌اي كه اجتماع نتايج آن را بيش از مجموع افرادي كه در بر دارد، نشان دهد. افزايش حجم اطلاعات و دانش بشري و همچنين چگونگي انتقال آن به نسلهاي بعد نيز از مسائلي است كه بحث صلي آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.

.
با توجه و نگاهي دقيق‌تر به شرايط جامعه كنوني ما و بالاخص شرايط آموزشي در سطوح مختلف، كه شامل دو مرحله قبل از دانشگاه و دانشگاه (تحصيلات عالي) مي‌باشد نقش آموزش و پرورش در چكونگي رسيدن دانش آموختگان به مراحل بعدي قابل وجه مي‌باشد.
سيستم آموزش در نظام جديد آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه مي‌باشد كه يكي از اين شاخه‌هاي شاخه فني حرفه‌اي مي‌باشد كه در اين شاخه، هدف، آموزش و تربيت افرادي مي‌باشد كه با توانايي كسب شده در اين دوره توانايي فعاليت در حرفه‌اي مرتبط با رشته گذراند شده در اين مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان‌ها را مي‌توان به عنوان جايگاهي كه در آن دروس نظري كم رنگ مي‌شود اما از ميان نمي‌رود و دروس عملي پررنگ‌تر و اصلي‌تر مي‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آينده خود آماده نمايد، معرفي نمود.
با نظري جدي‌تر و دقيق‌تر به جامعه و همچنين نقش مهم شاخه فني حرفه‌اي در آموزش افراد در رشته‌هاي مختلف و تاثير اين آموزش در بطن جامعه به عنوان جزيي كوچك از جامعه حرفه‌اي اما كامل كننده آن، طراحي فضايي كه بتواند به نيازهاي فرمي و عملكردي پاسگو باشد، حائز اهميت است.

.

وظيفه آموزش آموختن آن معلومات تخصصي و مهارتهايي نيست كه بعدها بايد مستقيماً در زندگي بكار گرفته شود. افراد انساني را نبايد همچون ابزارهايي بي جان در نظر گرفت. آموزش بايد اين هدف را دنبال كند كه جوانان را نه به صورت متخصص، بلكه به عنوان شخصيتهايي متعادل و موزون به جامعه تحويل دهد. اهميت آموزش بيش از هر چيز در عرضه قابليتهايي است كه تفكر و داوري مستقل را تضمين مي‌كنند، نه در ارائه بعضي معلومات تخصصي. هرگاه شخصي بر مبناي اساسي موضوع موردنظر خود تسلط يابد و درعين حال انديشيدن و كاركردن مستقلانه را هم فراگيرد، مطمئناً راه خود را خواهد يافت و افزون بر اين اوست كه خواهد توانست خود را با پيشرفتها و تحولات تطبيق دهد، نه شخصي كه آموخته هايش بطور عمده چيزي نيست جز معلومات درباره جزئيات تخصصي.
اصولاً بستر و زمينه كار هنرمند معاصر و هنرمند سنتي تفاوت‌هاي بارزي دارد كه مي‌توان به مواد زير اشاره كرد

.
جامعه سنتي جامعه‌اي محدود و بسته بود و ساختار ساده و روشني داشت. اما جامعه امروزي باز و ارتباط با جوامع ديگر و در تأثير متقابل با آنهاست و ساختاري پيچيده و غامض دارد. به تبع ساختار اجتماعي، ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع سنتي نيز ساده و مشخص بود. حال آنكه در جوامع فعلي ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي، پيچيده و متغير است. ارتباطات، تحولات در جوامع پيشين كند و خفيف و قابل مهار و هدايت بود. ولي در جوامع امروزي سريع و شايد گاه ناگهاني و غيرقابل مهار است.

.
در گذشته مفاهيم مختلف زمان، مكان، حركت، سرعت، ارتباط و غيره مشخص و ثابت به نظر مي‌رسيدند. امروزه با حركات پرشتاب علوم در شناخت مجهولات و باز كردن افق‌هاي تازه، تعاريف بهم ريخته و مفاهيمي چون فضا، مكان، زمان، حركت، سرعت، ارتباط و. .. به كلي دگرگون شده و هر روز نوتر مي‌شوند و در پي خود شرايط جديدي را از نظر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ايجاب مي‌كند. سرعت تحولات به حدي است كه متفكرين كشورهاي توسعه يافته كه مركز و قلب اين تحولاتند، فرصت تبيين شرايط جديد را به خوبي ندارند. كشورهاي جهان سوم هم كه در كانون خيزش تحولات نيستند به دليل سرعت ارتباطات تحت تأثير سريع همان تحولات و اقع مي‌شوند.

 

رساله و پایان نامه معماری - مدرسه معماری - دانشکده معماری - هنرستان معماری
رساله و پایان نامه معماری – مدرسه معماری – دانشکده معماری – هنرستان معماری

.

[purchase_link id=”2929″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دریافت همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

.

سرفصل های اصلی پروژه رساله و مطالعات مدرسه هنر و معماری – هنرستان معماری

فصل اول : بيان موضوع طراحي
1- عنوان
2- بيان مساله و ضرورت طراحي
3- بيان اهداف
4- مباني نظري عام طرح

.
فصل دوم: مطالعات پايه
1- آموزش عمومي
1-1- هدف از آموزش
1-2- تأثير آموزش بر فرهنگ
1-3- تأثير فرهنگ بر جامعه
1-3-1- ارزش‌ها و صورتهاي پايدار و كهن
1-3-2- ارزش‌ها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك
1-3-3- ارزش‌ها و صورتهاي زودگذر يا مد
1-4- وظايف مدرسه در مقابل فرهنگ
1-4-1- فهم ميراث فرهنگي
1-4-2- ارزش سنجي ميراث فرهنگي
1-4-3- توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگي
2- آموزش و پرورش
2-1- تاريخچه آموزش و پرورش در ايران
2-1-1- سيستم آموزشي سنتي
2-2- مدرسه در تاريخ معماري ايران
2-2-1- قبل از ورود اسلام
2-2-2- بعد از ورود اسلام
2-2-2-1- مدارس در دوران اوليه سلجوق
2-2-2-2- مدارس ايراني در دوران ايلخاني
2-2-2-3- دوران طلايي مدارس ايراني
2-2-2-4- مدارس دوران صفويه
2-2-3- استخراج ويژگي‌هاي برجسته معماري ايراني در طراحي مدارس
2-2-4- مدرسه در تاريخ معماري ايران
2-2-4-1- بررسي تعدادي از مدارس قديمي ايران
2-2-4-1-1- مدرسه دارالفنون
2-2-4-1-2- مسجد مدرسه سپهسالار
2-2-4-1-3- مدرسه عليا»‌ي تون (فردوس)
2-2-4-1-4- مدرسه علميه عليا
2-2-4-2- آموزش و پرورش در دوران معاصر
2-2-4-2-1- ايجاد نوعي مقايسه بين شرايط امروز و ديروز
2-3- اهداف آموزش و پرورش در ايران
2-4- تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها
2-4-1- پيدايش اولين هنرستان‌ها (مراكز فني حرفه اي) در ايران
2-4-2- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
2-4-2-1- محتواي آموزش
2-4-3- اهميت و آموزش فني حرفه‌اي (هنرستان ها)
2-4-4- اهداف آموزش فني حرفه‌اي
2-5- نقد و بررسي نظام‌هاي آموزش و پرورش
2-5-1- سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)
2-5-2- سيستم آموزش رايج (موضوع محور)
2-5-3- سيستم آموزشي مدرن (دانش‌آموز محور)
2-6- مقايسه سيستم‌هاي آموزشي و انتخاب شيوه آموزشي مناسب
3- هنر
3-1- وابستگي انسان امروز با موضوعات فرهنگي مثل هنر
3-1-1- تعريف فرهنگ
3-1-2- تعريف و منشا هنر
3-1-3- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
3-2- فلسفه هنر- چيستي هنر
3-2-1- تعريف هنر در موضوع
3-3- انواع هنر
3-3-1- هنرهاي ديداري
3-3-2- هنرهاي شنيداري
3-3-3- هنرهاي گفتاري
3-3-4- هنرهاي آميخته
3-4- هنر زيبا و هنر كاربردي (دوگانگي كاذب)
3-5- تعريف هنرهاي تجسمي
4- نوجواني و جواني
4-1- تعريف جواني (بررسي روانشناختي گروه سني جوان)
4-1-1- مشخصه اصلي دوره جواني
4-1-2- سنين نوجواني و جوان
4-2- رشد جسمي و جنسي (بلوغ)
4-3- رشد و تغييرات تفكر در نوجوان و جوان
4-4- خلاقيت ويژگي مهم نوجوانان و جوانان
4-4-1- خلاقيت چيست؟
4-4-1-1- تفكر واگرا
4-4-1-2- تفكر همگرا
4-4-2- ويژگي‌هاي نوجوان خلاق
4-4-3- خلاقيت و محيط اجتماعي
4-5- روحيات جوان
4-5-1- خود و خودانگاره
4-5-2- عزت نفس
4-5-2-1- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
4-5-2-2- عوامل موثر در عزت نفس
4-5-3- شخصيت و عوامل تاثير گذار برآن
4-5-4- هويت و عوامل شكل دهنده آن
4-5-4-1- دستيابي به هويت
4-5-4-2- تعليق هويت
4-5-4-3- توقف هويت
4-5-4-4- پراكندگي هويت
4-5-5- وضعيت هويت در سنين مختلف
4-5-5-1- هويت جنسي
4-5-5-2- هويت اجتماعي و فرهنگي
4-6- عواطف در جوانان
4-7- نيازهاي جوانان
4-7-1- نيازهاي كمبود
4-7-2- نيازهاي رشد
4-7-3- نيازهاي رواني نسل جوان و تبعات عدم ارضاي آنها
4-8- علايق جوانان
4-9- نظام‌هاي فرهنگي- اجتماعي موثر در رشد نوجوانان و جونان
4– تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي بر وضعيت نوجوانان و جوانان
4– جايگاه جوان در جامعه

.
فصل سوم : مطالعات تكميلي
1- مقررات ساختماني در سايت با كاربري آموزشي
1-1- تراكم ساختماني در كاربري آموزشي
1-1-1- مقررات ساختماني در حوزه زمينهاي آموزشي با كاربري آموزشي
1-1-2- پاركينگ در كاربري آموزشي
2- اركان و اصول طراحي فضاي آموزشي
2-1- مكان يابي فضاي آموزشي
2-1-1- كاربري‌هاي سازگار
2-1-2- كاربري‌هاي ناسازگار
2-1-3- قرارگيري مركز آموزشي در سايت شهر با توجه به ضوابط و اولويتهاي همجواري و دسترسي
2-1-4- تحليل و پيشنهادات همجواريها
2-1-5- مكان يابي با توجه به فرم و شكل زمين
2-1-6- شرايط محيطي
2-1-7- اوضاع طبيعي زمين
2-2- جهت يابي فضاي آموزشي
2-3- دسترسي به فضاي آموزشي
2-3-1- شعاع دسترسي
2-3-2- عوامل كاهش شعاع دسترسي
2-4- ايمني واحدهاي آموزشي
2-4-1- ايمني در مقابل سوانح طبيعي
2-4-2- ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي
2-4-2-1- حريق
2-4-2-2- خطوط انتقال و توزيع برق
2-4-3- ايمني در ارتباط با حوادث داخلي مدرسه
2-4-4- رعايت عقب نشيني جلوي ورودي مدارس
2-5- ساختار و سازمان دهي محيط در مدرسه
2-6- تناسبات انساني و نقش آن در طراحي
2-6-1- ابعاد و اندازه‌هاي وسايل مدرسه
2-7- خصوصيات فيزيكي مدارس
2-7-1- انواع سازماندهي مدارس
2-7-1-1- سازماندهي مرکزي
2-7-1-2- سازماندهي خطي
2-7-1-3- سازماندهي شعاعي
2-7-1-4- سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي
2-7- خصوصيات فيزيكي مدرسه
2-7-2- ظرفيت مدارس
2-7-3- تعداد طبقات مدارس
2-7-4- مساحت و حداقل سطح زير بناي مورد نياز
2-7-6- ظرفيت و سرانه فضاها
2-7-6-1- فضاهاي بسته و سرپوشيده
2-7-6-2- فضاهاي محوطه
2-7-7- سازمان دهي و ساخت كلاس
2-7-7-1- سازمان اجتماعي كلاس
2-7-7-2- سازمان دهي محيط فيزيكي (انواع چيدمان در كلاس)
2-8- خصوصيات محيط درس
2-8-1- نورگيري كلاس‌ها
2-8-1-1- استفاده از نور طبيعي
2-8-1-2- استفاده از نور مصنوعي
2-8-2- اهميت عامل رنگ در فضاهاي آموزشي
2-8-2-1- مباني رنگها
2-8-3- صوت
2-8-3-2- آلودگي صوتي توسط وسايل نقليه
2-8-3-3- روش‌هاي كنترل سر و صدا
2-8-4- شرايط مناسب هوا در فضاهاي داخلي
2-9- خروجي‌هاي مدارس
2–راهروهاي پله
2– راهرو ها
2– نرده‌هاي حفاظ پله
2– درها
2– فضاهاي واحد آموزشي
2–1- فضاهاي بسته يا سرپوشيده
2–2- فضاهاي باز و محوطه
2– نكاتي در طراحي فضاهاي اموزشي
2-16- اصول كلي در طراحي هنرستانها
2-17- آشنايي بارشته نقشه كشي معماري
2-18- اصول مربوط به طراحي فضاهاي ورزشي در مدارس

.
فصل چهارم : مطالعات تطبيقي
1- بررسي نمونه‌هاي داخلي
1-1- هنرستان دخترانه پاپلي خلعتبري، تهران
1-2- دانشکده هنر‌هاي زيبا
2- بررسي نمونه‌هاي خارجي
2-1- دانشگاه پل
2-2- مدرسه هنر و معماري فلوريدا

.
فصل پنجم : مطالعات زمينه
1 مطالعات اقلیمی یزد
2مطالعات سایت مورد نظر

.
فصل ششم : برنامه فيزيك طرح
برنامه فيزيكي طرح

منابع

.

فهرست رساله پایان نامه هنرستان معماری به صورت عکس ( برای دیدن عکس ها در سایز اصلی برروی آنها کلیک کنید )

 

.

در بخش اقلیم این رساله به تحلیل و اقلیم یزد پرداخته شده است اما شما عزیزان که ایرن پروژه را برای شهر یا استان های دیگر نیاز دارید می توانید بعد از خرید پروژه با شماره زیر تماس حاصل کرده و اقلیم هر کدام از استان های ایران را به رایگان ایمیل کنیم. ( اقلیم شهرهای دیگر فقط برای خریداران رایگان ارائه می شود.
۰۹۱۰-۱۴-۱۴-۲۱۴

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 خرید رساله هنرستان معماری – مدرسه معماری

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

 

استاندارد ها ی طراحی دانشکده معماری٬ استاندارد ها ی طراحی مدرسه٬ استاندارد ها ی طراحی هنرستان معماری٬ برنامه فیزیکی دانشکده معماری٬ برنامه فیزیکی مدرسه٬ برنامه فیزیکی هنرستان٬ دانشکده معماری٬ دانلود رساله معماری٬ دانلود مطالعات مدرسه٬ دانلود مطالعات هنرستان٬ دانلود پایان نامه معماری٬ رساله و مطالعات مدرسه هنر و معماری٬ سایت معماری٬ ضوابط و استانداردهای مدرسه٬ ضوابط و استانداردهای معماری٬ مدرسه هنر و معماري فلوريدا٬ مطالعات مدرسه٬ نقشه مدرسه٬ نمونه موردی مدرسه ایرانی و خارجی٬ نمونه موردی هنرستان ایرانی و خارجی٬ پلان مدرسه

44900 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

دانلود رساله و مطالعات مدرسه هنر و معماری – هنرستان معماری ( رساله پایان نامه معماری )

44900 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )