در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي كه از خوب ديدن در جهان بدست آورده راهگشاي او در پيچيدگيهاي زندگي بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقيقت هستي نزديك‌تر مي‌كند پس در چگونگي ايجاد رابطه بين انسان و طبيعت كه در نهايت به آفرينشي زيبا مي‌انجامد بايد ژرف انديشيد و استوار قدم برداشت.

رساله مجموعه اقامتی تفریحی توریستی - نقشه اقامتی تفریحی توریستی
رساله مجموعه اقامتی تفریحی توریستی – نقشه اقامتی تفریحی توریستی

معماري از زمينه‌هايي است كه در آن مي‌توان براي نحوه اين ارتباط به تعريفي مناسب دست پيدا كرد و با برنامه ريزي طبق مباني‌اي كه اين رشته از شناخت انسان و شناخت طبيعت ارائه مي‌دهد، تركيبي متعادل بدست آورد كه راه انسان را براي شناخت از طريق سفر، كوتاهتر مي‌كند و به او طبيعت و حقيقت آن را مي‌آموزد.
معماري در اين برنامه ريزي با گردشگري و برنامه‌هاي آن دررابطه‌اي مستقيم قرار مي‌گيرد. در حال حاضر به طوري كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگري در ايران برمي‌آيد، متأسفانه اين فعاليت عظيم جهاني، با نوعي ركود و وقفه در كشور روبروست كه براي حل آن نياز به اهداف و سياستهاي كلان، ايجاد نظام برنامه ريزي گردشگري در مقياس محلي و ملي و و بين المللي ايجاد هماهنگي در مديريت گردشگري مي‌باشد.
در اين برنامه ريزيها پرداختن به نقش معماري در توسعه گردشگري و جذب توريست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين ميان حتي پرداختن به طرحهاي ضربتي و كوتاه مدتي كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت براي توسعه گردشگري هستند، بسيار تأثير گذار و مهم مي‌باشد.
طرح اين پروژه‌ با توجه به موقعيت منطقه از نظر توريستي، باعث پيشرفت چشمگير صنعت توريسم در اين ناحيه مي‌شود. ضمن اينكه با گسترش نظارت محيط زيست بر ناحيه به حفظ اكوسيستم طبيعي آن كمك مي‌كند.

 

رساله مجموعه اقامتی تفریحی توریستی - نقشه اقامتی تفریحی توریستی
رساله مجموعه اقامتی تفریحی توریستی – نقشه اقامتی تفریحی توریستی

 

.

 

 

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید مطالعات و رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی بهمراه نقشه های معماری ( رساله پایان نامه معماری )

 قیمت : 40 هزار تومان 

تعداد صفحات : 181 صفحه + نقشه های معماری کامل

[purchase_link id=”2910″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دریافت همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

.

فهرست مطالعات و رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی بهمراه نقشه های معماری ( رساله پایان نامه معماری )

چكيده
مقدمه
تعريف پروژه
اهداف پروژه
فصل اول
فلسفه وجودي طرح

.
فصل اول ( فلسفه وجودي طرح )
مقدمه
1-1 مفهوم گردشگري
2-1 جايگاه گردشگري در زندگي امروز
1-2-1 ضرورت برنامه ريزي براي زمانهاي فراغت
2-2-1 فراغت فعال و غير فعال
3-2-1 نقش گردشگري در گذران فراغت
4-2-1 نقش گردشگري در كيفيت زندگي
اعلاميه حقوق جهانگردي
3-1 راهبردهايي در توسعه گردشگري
4-1 منابع گردشگري
جدول شماره 1-1 منابع و جاذبه‌هاي عمده گردشگري (مأخذ : سازمان ايرانگردي و جهانگردي، 1377، 33)
5-1 طيف گردشگران
جدول شماره 2-1 گروههاي عمده گردشگري (مأخذ: همان، 34)
6-1 فعاليتهاي گردشگري
جدول شماره 3-1- انواع فعاليتهاي گردشگري (مأخذ : همان، 35)
7-1 ضرورت طرحهاي گردشگري و نتايج آن
8-1 نتيجه گيري

.
فصل دوم ( مطالعات محيطي طرح )

مقدمه

2-1-1-2 ويژگيهاي تاريخي

1-2 مطالعات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي
1-1-2 استان لرستان
1-1-1-2 موقعيت جغرافيايي
3-1-1-2 ويژگيهاي اجتماعي
جمعيت
جدول شماره 1-2- جمعيت استان لرستان در سالهاي 1345 تا 1375 (مأخذ: گروه آموزشي جغرافياي استان لرستان، 1376، 22)
ساختار جنسي و سني
4-1-1-2 ويژگيهاي اقتصادي
5-1-1-2 ويژگيهاي طبيعي
ويژگيهاي اقليمي
7-1-1-2 جاذبه‌هاي گردشگري
2-1-2 شهرستان بروجرد
3-1-2- روستاهاي منطقه
4-1-2 كشاورزي و باغداري در منطقه
5-1-2 دامپروري و دامداري منطقه
6-1-2 ايلات و عشاير و مردم منطقه
2-2 مطالعات پايه
1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد
1-1-2-2موقعيت جغرافيايي
2-1-2-2- موقعيت طبيعي
3-1-2-2 پوشش گياهي
مهمترين گونه هاي گیاهی
4-1-2-2 حيات وحش
مهمترين گونه هاي جانوري
2-2-2- اقليم منطقه
تقسيمات اقليمي:
1-2-2-2- عوامل اقليمي مهم در منطقه آبسرد
2-2-2-2- بارندگي
3-2-2-2- باد
4-2-2-2- تابش
5-2-2-2 يخبندان
6-2-2-2- رطوبت
7-2-2-2- نمودار بيوكليماتيك ساختماني
8-2-2-2- نيازهاي آبي در محدوده سايت
3-2-2 – شناخت زمين و خاك منطقه
1-3-2-2- زمين شناسي منطقه
تشكيلات زاگرس:
2-3-2-2- خاك شناسي منطقه
بافت خاك و قابليت نفوذ خاك
ويژگيهاي خاك منطقه و محدوديتها:
3-3-2-2 – مصالح شناسي
4-3-2-2- ژئومورفولوژي (لرزه خيزي)
4-2-2 راههاي دسترسي به منطقه
5-2-2- قابليتهاي منطقه
3-2- نتيجه

.
فصل سوم (معماري بومي منطقه )

مقدمه
1-3- مباني معماري بومي
2-3- روند شكل گيري معماري بومي
3-3- دلايل كم رنگ شدن معماري بومي در جهان امروز
4-3- معماري بومي منطقه
5-3- معماري خانه هاي روستايي
1-5-3-نظام فضايي كالبدي روستاها
2-5-3- معماري مسكن روستايي
3-5-3 – مصالح و شيوه ساخت
1-3-5-3- شيوه ساخت
2-3-5-3- مصالح
6-3- الگوهاي طراحي منطقه
1-6-3- مسيرهاي دسترسي
2-6-3- كانونهاي تجمع
3-6-3- ساختمان و طبيعت
4-6-3- معابر عمومي
5-6-3- ساخت و ساز و مصالح
6-6-3- حصارها
7-6-3- آلاچيق و سايبان
7-3- نقش اقليم در معماري بومي
1-7-3- ويژگيهاي طراحي اقليمي در منطقه
2-7-3- سيستمهاي ايستا و پويا
سيستم جذب و دفع مستقيم
سيستم جذب و دفع غيرمستقيم
ديوار ترومپ
ديوار آبي
بام آبي
سيستم جذب و دفع مجزا
گلخانه
ترموسيفون
3-7-3- تدابير اقليمي در محدوده طرح
8-3- نتيجه گيري

.
فصل چهارم ( نمونه طرحهاي مشابه مجموعه تفریخی توریستی ایرانی و خارجی )

مقدمه
1-4- باغها
1-1-4- تعاريف مربوط به باغ و هتل
2-1-4- تاريخچه و سبك هاي گوناگون هنر باغ سازي و هتل
1-2-4- هتل و باغهاي ايراني
1-1-2-4- باغهاي صفوي يا شاه عباسي ( هتل شاه عباسی )
2-1-2-4- مجموعه هاي توریستی قاجاري
2-2-4– هتل و باغ هاي ايراني و ويژگي هاي آنها ( مجموعه های تفریحی توریستی ایرانی )
1-2-2-4- هندسه مجموعه های توریستی و باغ هاي ايراني
2-2-2-4- آب در باغ ايراني
3-2-2-4- گياهان مجموعه های تفریحی توریستی اقامتی
3-2-4- اشكال
1-3-2-4- مجموعه های نظم
2-3-2-4- مجموعه های نامنظم
4-2-4- اصول بنيادي طراحي
1-4-2-4 – خط يا محور
2-4-2-4- فرم
3-4-2-4- بافت
4-4-2-4- رنگ
5-4-2-4- مقياس
6-4-2-4- تنوع
7-4-2-4- توالي
8-4-2-4- تعادل
3-4- آب در طراحي پارك
4-4- آب در باغ هاي ايراني
1-4-4- آب و روانشناسي
2-4-4- آب و انعكاس
آب و تأثير آن در كاهش درجه حرارت و افزايش رطوبت
طراحي آب در سبك هاي مختلف
4-4-4- آب نما
5-4-4- چشمه
6-4-4- بركه ها يا باغچه هاي آبي
7-4-4- آبشار و جويبار
8-4-4- فواره ها
9-4-4- آب و مجسمه
10-4-4- آب و حيات وحش
تحلیل نمونه های ایرانی مجموعه تفریحی توریستی
5-4- باغ موزه ملي آب ايران
6-4- مجموعه ورزشي تفریحی رفسنجان
7-4- باغ و مجموعه توریستی فردوسي(گسترش باغ جمشيديه تهران)
8-4- باغ و دهکده شازده ماهان
نمونه های خارجی مجموعه های تفریحی توریستی
9-4- موزه و مرکز توریستی دريايي اوزاكا
10-4- مرکز توریستی فرهنگي ژان ماري تجيبائو

.

فصل پنجم (بررسي موضوع طرح و اثرات آن در منطقه)
مقدمه
1-5- جاذبه‌هاي منطقه و موضوع طرح
2-1-5- محدوديتهاي منطقه براي طراحي
3-5- نقش منطقه در محدوده غرب كشور
4-5- نقش منطقه در طرحهاي ملي
5-5- بررسي حجم قابل انتظار بازديد كنندگان
جدول شماره 1-5- آمار بازديدكنندگان از منطقه
جدول شماره 2-5- آمار بازديدكنندگان به تفكيك تحصيلات
6-5- بررسي تاثيرات متقابل اجتماعي و فرهنگي و تاريخي بازديدكنندگان و فضا
1-6-5- چگونگي تاثيرات
1- فرهنگي 2- سنتي
1-7-5- بررسي زمينه‌هاي اقتصادي جمعيت استفاده كننده
2-7-5 بررسي امكان توسعه برخي فعاليتهاي اقتصادي منطقه
شناخت بنيه اقتصادي :
تعيين جايگاه و نقش منطقه :
پيش بيني اشتغال
3-7-5- بررسي امكان سرمايه گذاري در فضا
8-5 نتيجه

.
فصل ششم (برنامه ريزي فيزيكي و معيارها و ضوابط طراحي)

مقدمه
1-6- برنامه ريزي فيزيكي
1-1-6- نتيجه گيري جمعيتي
جدول شماره 1-6 خلاصه نتيجه گيري جمعيتي
2-6- معرفي حوزه‌ها
1-2-6- پاركينگ
جدول شماره 2-6- برنامه ريزي فضاهاي موزه
پارکینگ
2-2-6- اقامتگاه (هتل)
آيين نامه و ضوابط هتل در ايران
جدول شماره 3-6- آيين نامه و ضوابط هتل در ايران (مأخذ: دفتر ايرانگردي و جهانگردي، 1376، صص15-10)
3-2-6- موزه
پيدايش موزه‌هاي تاريخي طبيعي
اهداف موزه‌هاي تاريخ طبيعي
بخشهاي موزه‌هاي تاريخ طبيعي
ايمني و حفاظت
نور در موزه
نور طبيعي
جدول شماره 4-6- برنامه ريزي فضاهاي موزه
4-2-6 رستوران
جدول شماره 6-6 برنامه ريزي فضاهاي غذاخوري كاركنان
5-2-6 آزمايشگاههاي پژوهشي
روكار سطوح
6-2-6 اداري
جدول شماره 7-6 برنامه ريزي فضاهاي اداري
جدول شماره 8-6 برنامه ريزي حوزه روابط بين الملل
3-6-نتيجه گيري
فصل هفتم (معرفي پروژه و اهداف آن)
مقدمه
1-7- اهداف و عملكردهاي پروژه
1-1-7 حوزه فرهنگي
2-1-7 حوزه اقامتي و استراحت
3-1-7 حوزه ورزشي
4-1-7 حوزه پژوهشي
5-1-7 حوزه تفريحي
6-1-7 حوزه اداري
بخش حفاظتي به صورت پراكنده در سايت
بخش روابط بين الملل
كنترل ورودي‌ها
فروشگاهها
رستوران
فضاي بهداشتي و درماني
پاركينگ
خدمات پشتيباني
تاسيسات مجموعه
2-7 توجيه اقتصادي طرح
1-2-7 فازبندي پروژه
فاز يك پروژه
فاز دو پروژه
فاز سه پروژه

.
فصل هشتم ( بررسي سايت و ايده‌هاي طراحي )

مقدمه
1-8- ايده‌هاي كلي
1-1-8- منابع و جاذبه‌هاي طبيعي
2-1-8 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي
2-8 طراحي فضاي سبز
1-2-8 امكان ايجاد منظر با توجه به كاربريهاي پيشنهادي
2-2-8 لزوم حفظ ديد به سمت سايت
3-2-8 ايجاد كريدور سبز دور سايت
4-2-8 لزوم حفظ گياهان بومي
3-8 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه
1-4-8 وسعت فضا
3-4-8 فرم فضا
در صفحات قائم، افقي و نيمرخ
-4-8 نظام شكلي استقرار
درجه اول
درجه دوم
5-8 مطالعات كالبدي
بررسي ارزشهاي بصري و عملكردي فضا
7-8 ديدهاي مطلوب به سايت
8-8 جهت گيري ساختمانها در مجموعه
9-8 نتيجه گيري از بررسي سايتها و عملكردهاي مناسب براي آنها
10-8 ورودي به مجموعه
11-8 عملكردهاي پيش بيني شده
1-11-8 پارك حاشيه سايت
2-11-8 مجموعه پذيرايي و اقامتي
3-11-8 موزه شناخت
12-8 روند طراحي
1-12-8 باغ ايراني
13-8 سازه
14-8 تاسيسات
سيستم تهويه

.

.

برای دیدن فهرست به صورت کامل و در سایز بزرگتر برروی عکس های زیر کلیک کنید.

.

.

.

نقشه های مجموعه تفریحی توریستی ( برای دیدن عکس از نمونه بزرگتر پلان مجموعه تفریحی توریستی اقامتی برروی عکس های زیر کلیک کنید )

 

 

.

.

.

 

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید مطالعات و رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی بهمراه نقشه های معماری ( رساله پایان نامه معماری )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

مجموعه تفریحی توریستی

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ، پلان و نقشه مجتمع توریستی اقامتی تفریحی ، نمونه موردی مجموعه توریستی ایرانی و خارجی، رساله پایان نامه معماری ، اقامتی تفریحی توریستی

رساله اقامتی٬ رساله اقامتی تفریحی توریستی٬ رساله اقامتی توریستی٬ رساله تفریحی توریستی٬ رساله مجتمع توریستی تفریحی٬ رساله مجموعه توریستی تفریحی٬ رساله و مطالعات معماری٬ رساله پایان نامه معماری٬ ضوابط و استانداردهای مجموعه تفریحی توریستی٬ مطالعات معماری٬ مطالعات پایان نامه معماری٬ معماری٬ نقشه توریستی تفریحی٬ نقشه مجموعه تفریحی توریستی اقامتی٬ نمونه موردی مجموعه توریستی ایرانی٬ نمونه موردی مجموعه توریستی خارجی٬ پلان توریستی تفریحی٬ پلان مجموعه تفریحی توریستی

 

29500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

فهرست رساله و مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی - صفحه 1
مطالعات و رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی بهمراه نقشه های معماری

29500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )